Turistické cíle

Zřícenina gotického hradu, který byl založen ve 14. století rodem Rožmberků, se nachází nedaleko Bavorova na zalesněném vrchu Malošín. Hrad je v majetku města Bavorov, je přístupný veřejnosti a současně se pokračuje v záchraně památky.
Připomínkou bitvy u Sudoměře je 16 metrů vysoký monument Jana Žižky, který postavil sochaře Emanuel Julian Kodet za pomoci stavitele Františka Kulíře v roce 1925.
Chov ryb je s vývojem města spojen už více než půl tisíciletí. V roce 1920 byla ve Vodňanech založena Rybářská škola, od roku 1996 funguje Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie.
Nádherná majestátní stavba se nachází na soutoku řek Otavy a Volyňky. Hrad byl založen mezi léty 1220 – 1235 šlechtickým rodem Bavorů.
Unikátní stavbou i skvostem lidové tvořivosti je dřevěný Machův včelín. V malebné vísce Krušlov na Strakonicku započal stavbu včelína včelař a řezbář Josef Mach v roce 1948.
Jedinečně dochovaný vodní mlýn na horní vodu je starý více než 400 let. Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je vhodným místem pro ukázku tradiční řemeslné výroby
Vrch Kalvárie byl poutním místem zřejmě již v r. 1626. Na zalesněném návrší nad obcí je Kaple povýšení Sv. Kříže postavena v r. 1821 ve slohu vlašské renesance, její předsíň stojí na 12 dórských sloupech. Svatyni a předsíň nechala zbudovat hraběnka Reyová jako dík za své uzdravení. Okolo svatyně jsou postaveny 4 menší výklenkové kaple Křížové cesty z r. 1728, které po přístupové cestě ve svahu doplňuje ještě Kaple Matky Boží. V lese za kaplí je ukrytá novodobá poustevna.
Základní myšlenkou galerie je obnovení společenské funkce historického objektu a propojení se společenským a kulturním životem vesnice s cílem vytvořit prostor pro setkávání lidí.
Kaple sv. Jana a Pavla je původně románský kostel postavený kolem roku 1230 v místě předpokládaného pohanského obětiště. Charakteristický je jednolodním prostorem s odsazenou věží, apsidou a především pseudogotickým patrem. Ve věži zvonice je umístěn zvon z dílny pražského zvonaře Brickího z Cimperka. Kostel Zvěstování Panny Marie pocházející ze 13. století, původně románský, přestavěn kolem r. 1420 raně goticky.
Kostel Zvěstování Panně Marii má románský původ, stál zde již v polovině 13. století. Po poškození kolem r. 1420 byl přestavěn raně goticky. Ve 20. stol. byly v hlavní lodi objeveny vzácné nástěnné malby a původní gotická okna. Oltář je raně barokní, na stěně pod kruchtou je umístěn krucifix z dílny bratří Dietrichů.
Malebná starobylá vesnička usazená do krásné jihočeské přírody. Nejzajímavější památkou je Dobršská tvrz. Původně gotická stavba pravděpodobně z 13. století, po zničení r. 1561 znovu postavena a rozšířena na konci 17.století.
Galerie je umístěna ve smuteční síni z 80. let 20. století, která nebyla nikdy dostavená ani uvedená do provozu. V roce 2010 proměněná v galerii zaměřující se na moderní výtvarné umění v kontextu hřbitova. Bližší informace v Muzeu Volyně.
Mariánský sloup a některé historické domy.
Patrně nejmladší hrad v České republice. Stavbu provedl Jan Švec roku 2007.
Nad městem na vrchu Královice nelze přehlédnout novogotickou kapli z roku 1858. Byla postavená podle plánů volyňského rodáka a architekta Josefa Niklase (1817-1877). Dále v lese jsou kapličky sv. Šebestiána a sv. Vojtěcha.
Upravena v roce 1928 podle návrhu Josefa Kvasničky, od něhož pochází alegorická socha Svobody. Na středovém sloupu pod ní lze spatřit kromě městského znaku i symboly ve městě provozovaných činností – rybářství, zemědělství a průmyslu.
Raně barokní zámek ve Štěkni na Strakonicku stojí na místě někdejší tvrze, pocházející již ze 14. století. Na zámek tvrz přestavěli Losiové z Losimthalu v letech 1664 – 1665. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jedná se o čtyřkřídlou budovu uzavírající nádvoří. Kolem zámku se rozkládá rozlehlý anglický park, v němž rostou 300 let staré, vzácné duby plazivé.
Vrcholně gotický farní kostel ze 2. poloviny 14. století. Roku 1604 přistavěna velká věž. Po požáru v polovině 17. stol. nově zaklenut. V letech 1905–08 regotizován podle plánů J. Mockera.
Děkanský kostel je nejvýznamnější stavební památkou ve Vodňanech. V písemnostech je zmiňován již od r. 1317. Kostel poškodil velký požár města roku 1722, po něm byl obnoven barokně.
Na návrší Malsička stojí pozdně renesanční kostel z let 1580-1618. Byl postavený z fundace řeznického mistra Matěje Dršky. Uvnitř jsou dochované zbytky raně barokních fresek. Nedostavěná smuteční síň je dnes využívána jako Galerie Na shledanou.
V roce 1583 si strakoničtí měšťané nechali postavit na bývalém ostrově na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století rozsáhlý kostel, v němž se mohlo přijímat podobojí. Stavbou kostela byl pověřen vlámský stavitel V. Vogarelli. Nově vzniklá hodnotná sálová renesanční stavba s gotickými prvky je sklenuta síťovou hvězdovou klenbou.
Přímo v hradním areálu můžete navštívit původně románský kostel sv. Prokopa s barokní přestavbou a rokokovými prvky. Jeho barokní interiér je převážně z let 1720– 1730. Kostel byl původně zasvěcen sv. Vojtěchovi. Při stavebních úpravách byly odhaleny nástěnné malby z roku 1340. Každou neděli zde pravidelně probíhají bohoslužby římskokatolické církve.
Původně gotický, později změněný v období baroka, hřbitovní kostel sv. Václava s farou založil ve starobylé osadě Lom na přelomu 13. a 14. století Bavor III. V téže době vznikl u kostela hřbitov, který se postupně stává jediným strakonickým hřbitovem. Původně nevelký prostor musel být postupně rozšiřován až do dnešní rozlohy např. po epidemii hladomoru v 18. století.
Kostel je připomínán již v roce 1384, má půdorys ve tvaru kříž a je původně gotický. Zbarokizován v roce 1684. Ve východním štítě se nachází freska sv. Vavřince. V kostele jsou hrobky pánů z Kraselova. Truhla, ve které Karel IV. uchovával ostatky svatých, a kterou věnoval vyšehradskému proboštu Bedřichu Chanovskému z Dlouhé Vsi, byla v červenci 1696 přenesena z Rábí do Kraselova a stala se dlouhodobě součástí oltáře v pravé boční lodi.
Kostel se nachází v sousedství tvrze. Kostel je gotický ze začátku 14. století, později upravovaný, dvoulodní s renesanční vstupní předsíní. Věž byla přistavěna až v roce 1817. Na jižním boku se nachází renesanční epitaf Pavla Dleska a náhrobek Duchka Čtyřkolského z Volovice.
Na místě dnešního Kraselovského dvora stávala původně od 2. poloviny 14. století tvrz, na jejíž základech byl po roce 1837 postaven zámeček a při něm pivovar.
Malé světy představují originální stálou expozici poskládanou z domečků pro panenky, modelů a dalších drobností. Vše sesbírané za více než čtyřicet let paní Gil Bomber z Anglie.
Město Bavorov založili Bavorové ze Strakonic a současně s ním postavili nad údolím Blanice nevelký hrad. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Přímo na náměstí ve Vodňanech, v budově městského úřadu, se nachází městská galerie. Návštěvníkům představuje pamětní síně spisovatelů Františka Heritese a Julia Zeyera, sál malíře Mikoláše Alše, obrazárnu nebo unikátní sbírkový předmět tzv. křepické zlato.
Historické jádro města Vodňany obepíná téměř souvislý pás opevnění s výjimkou bran, zbořených před polovinou 19. století. Součástí jsou bašty, které mají i v současnosti praktické využití.
Volyňské muzeum sídlí ve tvrzi z 13. století. Jedná se o mohutnou dvoupatrovou palácovou budovu, na severní straně zachována obranná zeď s příkopem a šestibokou nárožní baštou z doby kolem roku 1500.
Stálá expozice se věnuje především rybářské tradici ve Vodňanech. Mapuje rybníkářství, rybářské studium, výzkumnictví či mlynářství. Během roku se tu pořádá několik tematických výstav.
Jedním ze sezónních turistických cílů je ve Strakonicích možné navštívit Muzeum historie ČZ a.s., společnosti, jejíž výrobky jsou známy po celém světě. Firma vznikla v roce 1919 pod názvem Jihočeská zbrojovka a zpočátku produkovala především střelné zbraně. Po roce 1929 se zde začala věnovat výrobě jízdních kol. Od nich už to nebylo daleko k motokolům a motocyklům.
V objektu Mosteckého mlýna je možné navštívit Muzeum mlynářského řemesla. V provozu je tu i malá vodní elektrárna.
Muzeum obilnářství představuje řadu historických exponátů, které sloužily v minulosti k pěstování obilí. Dozvíte se zde, jak se zpracovávalo obilí, jak lidem usnadňovaly práci větrné a vodní mlýny.
Muzeum řeky Otavy a voroplavby je umístěné v zámku ve Střelských Hošticích. Plavení dřeva na Otavě věrně připomíná devítimetrová maketa celého pramene svázaného z pěti vorových tabulí. Expozice je věnována řece Otavě a základním údajům, přírodním poměrům, fauně a flóře, rýžování zlata, perlorodce říční a nezapomíná ani na turistický projekt Otavské plavby.
V nově zrekonstruovaném areálu bývalého špejcharu v Ražicích můžete navštívit stálou expozici.
Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic ve 13. stol. Areál hradu svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách a v roce 1995 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za národní kulturní památku.
K významným kulturním památkám renesanční architektury patří areál Panského domu, resp. zámku. Jedná se o barokní stavbu.
Dominantou Skočic je poutní kostel Navštívení Panny Marie. Jeho historie sahá do druhé poloviny 17. století a vztahuje se k nedalekému skočickému zámečku.
Na návrší u Radomyšle stávala patrně od středověku svatojánská kaple u zázračného pramene. Roku 1560 ji nahradil kostel, obklopený snad ambitem a pěti kaplemi, nejpozději roku 1610 doplněný poustevnou a hřbitovem.
Necelý kilometr za kostelem sv. Jana Křtitele se v lese ukrývá židovský hřbitov, kde ve stínu stromů odpočívají prarodiče Franze Kafky.
Renesanční budova z doby kolem roku 1550, později barokně upravovaná. V interiérech zbytky renesanční freskové výzdoby, na průčelí sgrafita z roku 1927 od architekta Františka Průši (1892-1956).
Synagoga stojí v místech bývalého židovského ghetta. Jedná se o empírovou stavbu z let 1838-40. Interiéry synagogy nejsou přístupné. Kontakt:
Mohutná dvoupatrová palácová budova, v jádru z konce 13. století, ale s řadou pozdějších přestaveb. Na severní straně zachována obranná zeď s příkopem a šestibokou nárožní baštou z doby kolem roku 1500. V objektu sídlí městské muzeum nabízející mnohé zajímavé expozice a krátkodobé výstavy. Muzeum je otevřené celoročně.
Malebnému zákoutí u středověkého mlýnského náhonu s kamenným klenutým mostem s krucifixem a sochou sv. Jana Nepomuckého se říká „Vodňanské Benátky“. V řece se točí několik vodních mlýnků a nábřeží je romantickým místem na samém okraji historického centra.
Raně barokní zámek byl postaven rodem Hýzrle z Chodů koncem 17. století a po požáru v roce 1690 byl znovu obnoven. Je to dvoukřídlý patrový objekt se šestibokou věží. Kolem zámku se rozkládá park, který vymezují dekorativní střílny a bašta.
Raně barokní zámek byl postaven rodem Hýzrle z Chodů koncem 17. století a po požáru v roce 1690 byl znovu obnoven. Je to dvoukřídlý patrový objekt se šestibokou věží. Kolem zámku se rozkládá park, který vymezují dekorativní střílny a bašta.
Zámek je původně renesanční stavbou z 2. pol. 16. století s barokními úpravami. Nástavba druhého patra byla realizována až v letech 1927 – 1928.
Ve Vodňanech pobýval český prozaik, dramatik a básník Julius Zeyer. Baroknímu domu, v němž žil a tvořil, se říká „U čápů“. Chodíval odtud na nedaleké poutní místo Lomec. Cesta, kterou procházel dnes nese název "Zeyerova stezka".
Hřbitov založený roku 1840 sloužil k pohřbům do roku 1942. Je volně přístupný veřejnosti.
Západně od Strakonic se u silnice na Pracejovice nachází starobylý židovský hřbitov. Po zboření nové židovské synagogy v r. 1956 je židovský hřbitov jednou z mála památek na tuto významnou komunitu, která se nesmazatelně zapsala do historie města, především jeho textilního průmyslu.
Nachází se v části zvané Hradčany. Nejstarší náhrobky tu jsou již ze 17. století.
Čestice se zmiňují již r. 1243. Prvními majiteli byli Přechové z Čestic. V zámeckém parku jsou zbytky středověké tvrze, která sloužila jako sídlo pánů až do 17. století, než byl vystavěn nový pohodlnější zámek. Dnes zde najdete především zachovalé sklepení západního a severního křídla a část obvodových zdí.